منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
زمان ديجيتال
منو
منو
ورود
1399/7/29 سه‌شنبه نحوه اخذ گواهی اشتغال دانشجویان پیام نور به صورت الکترونیکی نحوه اخذ گواهی اشتغال  دانشجویان پیام نور به صورت الکترونیکی

در راستای ارائه خدمات غیرحضوری و برخط به دانشجویان، امکان درخواست و اخذ گواهی اشتغال به تحصیل در پیش‌خوان سامانه جامع گلستان فعال شده است.
مراحل انجام به شرح زیر است: 
1-    درخواست دانشجو: اگر نوع درخواست در گزینه‌ها مشخص شده دانشجو یکی از موارد را انتخاب و در غیراین صورت گزینه سایر را انتخاب ‌می‌کند. در قسمت شهر و اداره محل ارسال نیز عنوان شهر و اداره مربوطه را تایپ ‌می‌کند.
2-    تایید کارشناس محترم خدمات آموزشی مرکز
3-    تایید ریاست محترم مرکز
4-    چاپ گواهی شماره و امضاء شده توسط ریاست مرکز / واحد (چاپ می‌تواند توسط دانشجو نیز انجام شود)
5-    در صورت نیاز به ممهور به مهر شدن گواهی های چاپ شده، گواهی مذکور توسط مرکز / واحد محل تحصیل دانشجو ممهور به مهر شود.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر